TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır)

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Kanun ’un ‘‘Veri  Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü ’’ başlıklı 10. maddesi uyarınca  bilgilendirme metnidir.

TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin işlenişiyle ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir: İşbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

1-VERİ SORUMLUSU:

6698 Sayılı KVKK. Kapsamında kişisel verileriniz TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ.. tarafından işlenebilecektir.

TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. veri sorumlusudur.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK. 4,5 ve 6. Maddelerdeki koşullara uygun işlenmektedir.

Sınırlı olmamak üzere TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesiyle insan kaynaklarının ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi için teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

3-KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE SAKLANMASI , SİLİNMESİ

Kişisel verileriniz TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. hissedarlarıyla iş ortaklarıyla, tedarikçileri ile dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 6698 Sayılı KVKK’nun 8. Maddesindeki  koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, ulusal ve uluslararası  yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan ve saklama süreleri dolan verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA BİÇİMLERİ VE HUKUKSAL SEBEPLERİ:

TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ.’NİN çalışmalarını sürdürmek için kişisel verileriniz başvuru formları, sözleşme için gerekli bilgiler, kanunen yapılan sözleşmeler ve bunlarla görevli bu kanuna göre yetkilendirilmiş kişilerce 6698 Sayılı KVKK. 4,5,6. Maddelerindeki koşullara uygun olarak işlenmek için toplanmaktadır.

Bu açıklama doğrultusunda:

Kişisel Verileriniz;

5-KANUNİ HAKLARINIZ:

6698 Sayılı KVKK: uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2-Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış olarak işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

7-Kanunun 5 ve 6. Maddeleri gereğince yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3.    Kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verileri münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç çıkması halinde itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi halinde zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.