Menü
Sepet

1000 ₺ VE ÜZERİ SİPARİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO

Şartlar ve Koşullar

TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır)

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Kanun ’un ‘‘Veri  Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü ’’ başlıklı 10. maddesi uyarınca  bilgilendirme metnidir.

TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin işlenişiyle ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir: İşbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

1-VERİ SORUMLUSU:

6698 Sayılı KVKK. Kapsamında kişisel verileriniz TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ.. tarafından işlenebilecektir.

TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. veri sorumlusudur.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK. 4,5 ve 6. Maddelerdeki koşullara uygun işlenmektedir.

Sınırlı olmamak üzere TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesiyle insan kaynaklarının ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi için teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

3-KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE SAKLANMASI , SİLİNMESİ

Kişisel verileriniz TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ. hissedarlarıyla iş ortaklarıyla, tedarikçileri ile dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 6698 Sayılı KVKK’nun 8. Maddesindeki  koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, ulusal ve uluslararası  yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan ve saklama süreleri dolan verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA BİÇİMLERİ VE HUKUKSAL SEBEPLERİ:

TUĞRA GIDA LTD. ŞTİ.’NİN çalışmalarını sürdürmek için kişisel verileriniz başvuru formları, sözleşme için gerekli bilgiler, kanunen yapılan sözleşmeler ve bunlarla görevli bu kanuna göre yetkilendirilmiş kişilerce 6698 Sayılı KVKK. 4,5,6. Maddelerindeki koşullara uygun olarak işlenmek için toplanmaktadır.

Bu açıklama doğrultusunda:

Kişisel Verileriniz;

 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden çalışanlarımız ve Müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
 • Müşteri kayıtları çalışan kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlar ve Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,
 • Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin Çalışan ve Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, sunulması,
 • Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Şirket’imiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,
 • Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Müşteri ve çalışan memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi, verilen hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Müşteri ve çalışanların şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Yarışma, ödül çekilişleri, benzeri promosyonlar ve sadakat programlarına katılım sağlanması ve bu aktivitelerin yönetilmesi,
 • Müşteri ve çalışan bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
 • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Müşteri ve çalışan ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
 • Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, tanıtım gezisi, ürün sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan ve yeni ürünlerden haberdar edilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,
 • Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl şirket faaliyetleri ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla KVKK’nın ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

5-KANUNİ HAKLARINIZ:

6698 Sayılı KVKK: uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2-Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış olarak işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

7-Kanunun 5 ve 6. Maddeleri gereğince yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3.    Kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verileri münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç çıkması halinde itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi halinde zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

 

Whatsapp
Whatsapp Destek Hattı
Tuğra Pastırma
Müşteri Temsilcisi